Privacy verklaring

Privacy verklaring

Jouw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht (WGBO) om van jou een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over je gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Je mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Ik ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar. Over ieder ander gebruik van jouw gegevens zal ik je eerst informeren en hiervoor expliciet jouw toestemming vragen.

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

· Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

· Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

· Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van jou de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding:

Naam, adres en woonplaats

Geboortedatum en verzekerdennummer verzekerde

Datum behandeling (bij periodieke factuur datum van elke behandeling)

Omschrijving behandeling: Behandeling haptotherapie

Kosten van de behandeling

Jouw e-mailadres gebruik ik om een eerste afspraak te bevestigen en informatie over de praktijk door te sturen. Ook kan daarna eventueel contact over afspraken via de mail gaan. Je hebt recht op transparante informatie en communicatie, recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die ik van je ontvangen heb. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Ik kan je vragen om jouw verzoek schriftelijk te doen en vragen te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vraag ik je hierover direct contact met mij op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan alstublieft contact met mij op.